Päivitetty 22.8.2017

Käyttöehdot

ILMOITUS

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan jäljempänä esitettyjä käyttöehtoja avatessaan Äänneloikka Oy:n Äänne-koulu- internetsivuston. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä käyttöehtoja kokonaisuudessaan, käyttäjällä ei ole oikeutta avata sivuja.

KÄYTTÖEHDOT (30.3.2016 alkaen)

1 YLEISTÄ ÄÄNNEKOULUN VERKKOPALVELUSTA


Äännekoulu on verkkopalvelu (jäljempänä "Palvelu"), jota tuottaa Äänneloikka Oy (jäljempänä "Äänneloikka Oy” ). Palvelun tarkempi kuvaus ja käyttöohjeet löytyvät Palvelun internetsivustolta. Avatessaan Äänneloikka Oy:n verkkopalvelun Asiakas sitoutuu noudattamaan kaikkia Palvelun Käyttöehtoja. Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää Palvelua jos Asiakas ei hyväksy Käyttöehtoja kokonaisuudessaan.

Jos johonkin Palveluun kuuluvaan osaan liitetyt erityisehdot poikkeavat näistä Käyttöehdoista, kyseisen Palvelun erityisehtoja noudatetaan ensi sijassa.

2. MUUTOKSET KÄYTTÖEHDOISSA JA PALVELUSSA

Äänneloikka Oy pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia Palvelun Käyttöehtoihin. Merkittävistä ehtojen muutoksista ja niiden voimaantulon ajankohdasta ilmoitetaan Äänneloikka Oy:n Äännekoulu verkkosivuilla ja/tai rekisteröityneille asiakkaille sähköpostin tai Palvelun välityksellä. Asiakas sitoutuu noudattamaan muuttuneita ehtoja jatkaessaan Palvelun käyttöä.

Äänneloikka Oy pyrkii kehittämään Palvelua ja huolehtimaan sen mahdollisimman häiriöttömästä toimivuudesta. Äänneloikka Oy:llä on oikeus muutoksiin tai poistoihin koskien Palvelua, sen sisältöä tai muita Palveluun liittyviä piirteitä. Äänneloikka Oy pyrkii ilmoittamaan muutoksista hyvissä ajoin etukäteen mikäli muutokset aiheuttavat Asiakkaalta edellytettäviä toimenpiteitä. Asiakkaan laitteisiinsa ja ohjelmistoihinsa mahdollisesti tarvittavista muutoksista Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan.

3. PALVELUN TOIMITTAMINEN JA KÄYTTÖ

Palvelun toimittaminen

Palvelu on käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa ellei käyttöaikaa ole rajoitettu tietyn palvelun osalta.

Äänneloikka Oy ei anna takuita koskien Palvelun tai sen osien toimintaa tai piirteitä eikä takaa, että Palvelu toimii ilman käyttökatkoja tai virheitä. Äänneloikka Oy:llä on oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen kokonaisuudessaan tai osittain sekä oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon tai muun syyn vuoksi ilman korvausvelvollisuutta.

Äänneloikka Oy pidättää oikeuden estää Palvelun käyttö ja poistaa materiaali siinä tapauksessa että se loukkaa lakia, hyvää tapaa tai kolmannen osapuolen suojattuja oikeuksia tai että se haittaa tai kuormittaa kohtuuttomasti Palvelua tai verkkoa, uhkaa tietoturvaa tai -suojaa, haittaa Palvelun käyttäjiä, muita kolmansia tai Äänneloikka Oy:tä taikka on jollakin muulla tavalla Käyttöehtojen, erityisehtojen tai muiden Palvelun käyttöä koskevien sääntöjen vastaista. Äänneloikka Oy voi myös ennalta ilmoittamatta estää Asiakkaan pääsyn Palveluun ja/tai estää Palvelun vastaanotto tarpeelliseksi katsottavasta syystä.Palvelun käyttö

Asiakkaalle annetaan Palveluun rajoitettu käyttöoikeus, joka on näiden Käyttöehtojen mukainen. Asiakas käyttää Palvelua omalla vastuullaan.

Ääännevirheiden korjaus vaatii säännöllistä ammattimaista harjoittelua ja usein puheterapeutin antamaa ohjausta ja terapiaa. Asiakas on tietoinen että palvelun omatoiminen käyttö ei välttämättä korjaa asiakkaan äännevirhettä tai virheitä. Asiakas käyttää palvelua omalla vastuullaan. Palvelun tarkoituksena on antaa virikkeitä ja apua omatoimiseen harjoitteluun eikä Äänneloikka Oy vastaa tuloksista eikä harjoitteiden toimivuudesta. Mikäli asiakkaan äännevirhe on vakava Äänneloikka Oy suosittelee yhteydenottoa lääkäriin tai laillistettuun puheterapeuttiin

Palvelun käytössä tarvittavan laitteiston, ohjelmiston sekä tietoliikenne- ja tiedonsiirtoyhteyksien hankinnasta, asennuksesta, ylläpidosta ja kuluista Asiakkaan on vastattava itse. Asiakas ei saa käyttää tai yhdistää Palvelua siten, että siitä aiheutuu kohtuutonta kuormitusta tai haittaa verkolle, verkkoon yhteydessä oleville muille verkoille, Palvelun käyttäjille, muille kolmansille osapuolille tai Äänneloikka Oy:lle. Asiakkaan halutessa Äänneloikka Oy voi antaa erikseen tarkempia ohjeita verkkoa kuormittavasta ja kielletystä käytöstä.

Tunnisteet

Tiettyjen Palvelun osien käyttö edellyttää rekisteröitymistä.

Asiakas on vastuussa kaikesta käytöstä, joka tapahtuu tunnisteilla. Tunnisteet ovat asiakaskohtaisia eikä Asiakas saa luovuttaa tai ilmoittaa niitä muiden käyttöön. Asiakkaan on viipymättä ilmoitettava Äänneloikka Oy:n asiakaspalveluun mikäli tunnisteet katoavat tai joutuvat oikeudettoman osapuolen haltuun. Tällöin Äänneloikka Oy:llä on oikeus estää Asiakkaan pääsy Palveluun.

Asiakkaan Äänneloikka Oy:n Palvelusta mahdollisesti käyttöönsä saamat tunnisteet kuten käyttäjätunnukset ja salasanat säilyvät Äänneloikka Oy:n omistuksessa eikä Asiakkaalla ole oikeuksia niihin käyttöoikeuden päätyttyä. Äänneloikka Oy:llä on oikeus muuttaa tunnisteita syistä jotka johtuvat esimerkiksi verkosta, Asiakkaasta, Palvelun toimittamisesta, tietoturvasta tai -suojasta tai viranomaisten määräyksistä. Äänneloikka Oy tallentaa rekisteröityneiden käyttäjien kirjautumisajat ja kestot rekisteriin jota käytetään vain kunta-asiakkaiden käytön valvontaan. Rekisteri on rakennettu terveydenhuollon hyviä käytäntöjä noudattaen, niin että yksittäisen käyttäjän tietojen tarkastelusta jää merkintä lokijärjestelmäämme. Käyttäjät voivat saada halutessaan tiedon siitä kuka on heidän tietojaan katsellut.

Vahva tunnistautuminen

Tiettyjen Palvelun osien käyttö edellyttää vahvaa tunnistautumista. Vahva tunnistautuminen Äännekoulussa toimii tässä esitetyillä periaatteilla. Tämä tunnistautuminen on yhteneväinen lain vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista (8 a §) kanssa:

 • Tiedossa oloon perustuvaa todentamistekijää, jonka henkilön on osoitettava olevan tiedossaan: Asikkaallen jaettava tuloste, jossa on yksilöllinen lisenssikoodi
 • Hallussapitoon perustuvaa todentamistekijää, jonka henkilön on osoitettava olevan hallussaan: puhelinnumero tai sähköpostiosoite
 • Asiakas lähettää tulosteessa oleva yksilöllisen lisenssikoodin salatulla menetelmällä joko puhelinnumerostaan (Signal applikaatio) tai sähköpostiosoitteestaan (Turvaposti-palvelu).
 • Hoitava puheterapeutti kuittaa Äännekoulu-verkkosivujen järjestelmässä lisenssikooditunnistautumisen hyväksytyksi

 • 4. MAKSULLISET PALVELUT JA LASKUTUS

  Palveluun sisältyvät peruspalvelut ovat Asiakkaille maksullisia. Palvelu sisältää myös muita lisämaksullisia osia (jäljempänä ”lisämaksullinen palvelu”). Palvelun kautta voi olla tilattavissa maksullisia tuotteita. Maksullisten palveluiden ja tuotteiden hinnat ja maksuehdot ilmoitetaan palvelukohtaisesti verkkosivustolla. Äänneloikka Oy:llä on oikeus muuttaa Palvelun hintoja ja laskutusperustetta oman harkintansa mukaan ilmoittamalla siitä Palvelussa tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla vähintään yhtä (1) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa ellei palvelukohtaisesti ole muuta ilmoitettu. Äänneloikka Oy:llä on lisäksi oikeus muuttaa välittömästi hintoja vastaavasti mikäli Palveluun liittyvä arvolisävero, muu julkinen maksu tai niitä koskeva viranomaisen asettama käytäntö muuttuu. Asiakkaalla on 14 vuorokauden peruutusmahdollisuus ostamaansa tuotteeseen ostohetkestä alkaen. Tämän jälkeen tehtyjä peruutuksia ei hyvitetä.

  Mikäli Äänneloikka Oy lopettaa Maksullisen palvelun tarjoamisen, Äänneloikka Oy sitoutuu palauttamaan Asiakkaalle sen määrän, joka vastaa Asiakkaan jäljellä olevaa lopetettuun Maksulliseen palveluun kohdistuvaa käyttöoikeutta edellyttäen että palautettava määrä ylittää 3 euroa ja että Asiakas ilmoittaa Äänneloikka Oy:lle jäljellä olevaan palautukseen tarvittavat tiedot pankkiyhteydestä.

  5. VASTUU PALVELUSTA JA VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS

  Äänneloikka Oy:n vastuusta

  Äänneloikka Oy ei ole vastaa tai ole korvausvelvollinen Asiakkaalle Palvelun virheellisestä toiminnasta, Palvelussa olevista virheistä, puutteista, käyttökatkoista, käytön estymisestä tai Palvelun tai sen osan lopettamisesta mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta eikä Asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä tai muista Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä vahingoista.

  Äänneloikka Oy ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta.

  Äänneloikka Oy ei vastaa tai ole korvausvelvollinen Asiakkaalle jos asiakkaan äännevirhe tai äännevirheet eivät korjaudu Palvelun käytön aikana.

  Äänneloikka Oy ei vastaa Palvelun sisällöstä eikä muusta Palvelun kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä tai sen luotettavuudesta.

  Aluehallintoviraston linjauksen mukaan 3kk kuntoutusvalmennusjaksolla oleva asiakas on potilassuhteessa hoitavaan puheterapeuttiin, eli Äänneloikka Oy:n

  Vahingonkorvausvaatimus tulee esittää Äänneloikka Oy:lle kuukauden kuluessa siitä, kun Asiakas havaitsi tai asiakkaan olisi ollut pitänyt havaita vahingonkorvauksen aihe. Maksullisten palveluiden osalta Äänneloikka Oy:n vastuu kaikista vahingoista rajoittuu enintään siihen maksun määrään jonka Asiakas on maksanut vahingon kohteena olevasta Maksullisesta palvelusta vahingon ajalta.

  Asiakkaan vastuusta

  Asiakas vastaa Palvelun käytöstä sekä Palveluun jättämästään tai niiden kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista. Palvelun käyttö tai edellä mainittu materiaali ei saa loukata kolmannen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksista tai ole Käyttöehtojen ja mahdollisten erityisehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, Äänneloikka Oy:lle tai sen sopimuskumppaneille, Palvelun muille käyttäjille tai muille kolmansille osapuolille. Asiakas sitoutuu korvaamaan Äänneloikka Oy:lle tai kolmannelle aiheuttamansa vahingon. Asiakkaan vastuuta Palvelun materiaalin ja tekijänoikeuksien suhteen on määritelty lisäksi Käyttöehtojen luvussa 6.

  6. OIKEUDET PALVELUUN JA PALVELUN SISÄLTÄMÄÄN MATERIAALIIN

  Oikeudet

  Äänneloikka Oy tai sen sopimuskumppanit omistaa Palvelun ulkoasun ja Palvelun sisältämän materiaalin suojatut oikeudet. Asiakkaan Palvelun kautta Palvelun julkisille alueille (kuten keskustelufoorumit) lähettämää tai välittämää aineistoa on Äänneloikka Oy:llä oikeus korvauksetta käyttää, julkaista uudelleen tai luovuttaa edelleen muunneltuna tai alkuperäisessä muodossa, kokonaan tai osittain ja/tai liitettynä johonkin toiseen aineistoon Äänneloikka Oy:n liike-, tiedonvälitys-, pr-, tai muussa toiminnassa. Äänneloikka Oy ei palauta materiaalia, kuten esimerkiksi kuvia tai kirjoituksia, jotka Asiakas on pyynnöstä tai pyytämättä Äänneloikka Oy:lle toimittanut.

  Asiakas ei saa käyttää Palvelua siten että se rikkoo Äänneloikka Oy:n tai kolmannen tekijän- tai muita oikeuksia. Ilman Äänneloikka Oy:ltä etukäteen saatua kirjallista lupaa asiakkaalla ei ole oikeutta valmistaa materiaalia, välittää tai levittää yleisölle, näyttää tai esittää julkisesti tai käyttää Palvelua tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä muuten kuin nämä Käyttöehdot ja tekijänoikeuslaki sallivat. Rajoitus sisältää myös tekijänoikeuslain mukaisen jälkipainantakiellon.

  Linkitys Palveluun

  Asiakkaalla on oikeus sijoittaa omille verkkosivuilleen linkki Palvelun pääsivulle AANNEKOULU.FI Muu yksittäisen sivun linkitys kaupallisessa tai taloudellisessa tarkoituksessa tai tietokannan tuottamiseksi on kielletty ilman Äänneloikka Oy:n etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta.

  7. TIETOSUOJA

  Tietoturva

  Äänneloikka Oy pyrkii järjestämään tietojärjestelmiensä tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja estämään asiattoman pääsyn tietojärjestelmiin.

  Asiakas tulee olla tietoinen avoimen tietoverkon käytön sisältämästä tietoturvallisuusriskistä eikä Äänneloikka Oy ei vastaa Asiakkaan tietoturvallisuudesta Palvelua käytettäessä vaan Asiakkaan tulee vastata itse Palvelun käytössä tarvitsemiensa tietokoneiden, tietojärjestelmien, lähiverkon tai muiden vastaavien laitteiden tai järjestelmien suojauksesta ja tietoturvasta. Asiakas vastaa riittämättömän suojauksen seurauksista sekä Asiakkaan tuottamuksesta verkkoon tulleiden tai verkon kautta levinneiden virusten ja muiden vastaavien haittojen Äänneloikka Oy:lle, käyttäjille tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista.

  Äännekoulussa viestimiseen käytetään AVI:n hyväksymiä Signal private messenger ja Turvaposti-sähköpostipalvelua. Asiakkaan tulee olla tietoinen, että jos hän haluaa käyttää WhatsApp-sovellusta tai tavallista sähköpostia viestimiseen, laillistettu puheterapeutti ei voi vastata näillä menetelmillä takaisin. Asiakaspalvelu voi vastata näillä menetelmillä koskien teknistä tukea. Äännekoulu ei ole vastuussa kolmansien osapuolien tarjoamista palveluista (kuten facebook, sähköposti, whatsapp jne.) ja niiden tietosuojasta. Näistä tulee käyttäjän lukea ko.palveluntarjoajan tuotekuvauksesta sekä tietosuojalausekkeista. Tämä on erityisen tärkeä huomioida silloin kun Asiakas käyttää viestinnässään kolmansien osapuolien tarjoamia palveluja.

  Henkilötietojen käsittely

  Henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä noudatetaan henkilötietolain edellyttämiä säännöksiä. Asiakkaan rekisteröitymisen yhteydessä tai muutoin antamia tietoja käytetään mm. Asiakkaan henkilöllisyyden todentamiseen, asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon, muihin vastaaviin Palveluun liittyviin tarkoituksiin sekä suoramarkkinointiin. Lisätietoa asiasta löytyy Palvelun asiakasrekisterin rekisteriselosteesta.

  Evästeet

  Palvelun Käyttäjän tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää evästeitä ("cookies"), Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka avulla voidaan kerätä tietoja siitä, miten ja milloin Palvelua käytetään: esimerkiksi miltä sivulta Käyttäjä on siirtynyt Palveluun, milloin ja mitä www-sivuja Käyttäjä on selannut, kenen mainostajan ilmoituksia Käyttäjä on Palveluntarjoajan sivulla nähnyt ja klikannut, mitä selainta Käyttäjä käyttää, mitä pelejä Käyttäjä pelaa, mitä ohjeita käyttäjä on ladannut tai lataa, mikä on Käyttäjän näytön resoluutio ja käyttöjärjestelmä sekä mikä on Käyttäjän tietokoneen IP-osoite. Evästeet eivät vahingoita Käyttäjän tietokonetta tai tiedostoja.

  Evästeiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää edelleen Palvelua palvelemaan käyttäjiä paremmin. Lisäksi Palveluntarjoaja ja sen yhteistyökumppanit voivat hyödyntää evästeitä Palvelun kävijämäärien tilastollisessa seurannassa sekä mitatakseen mainonnan tehoa. Palveluntarjoaja ja sen yhteistyökumppanit voivat käyttää evästeiden avulla kerättyä tietoa myös kohdennetun mainonnan tuottamiseen (esimerkiksi Facebookin retargeting mainokset). Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Esimerkiksi Internet Explorer -selaimen evästeasetuksia pääsee muokkaamaan valitsemalla Työkalut -valikosta Internet -asetukset ja sieltä Tietosuoja-välilehden. Käyttäjä voi myös halutessaan poistaa evästeet valitsemalla Työkalut -valikossa Poista Selaushistoria. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa Palvelun tai sen osien toimivuuteen.

  8. KÄYTTÖOIKEUDEN VOIMASSAOLO

  Käyttöoikeuden rajoittaminen

  Äänneloikka Oy:llä on oikeus rajoittaa tai estää Palvelun käyttöä siten kuin näissä Käyttöehdoissa on ilmoitettu.

  Ammattilisenssin käyttöoikeus

  Äänneloikka Oy:n tarjoaman ÄÄNNEKOULU palvelun ammattilaislisenssi on voimassa aina yhden vuoden (1v) kerrallaan. Ammattilaislisenssin ostaneella asiakkaalla on yhden käyttäjän lisenssi, ja hänellä ei ole lupaa antaa, jakaa, luovuttaa, lainata tai muuten jakaa lisenssinsä käyttöoikeutta tai salasanojaan joilla palveluun pääsee kenellekään toiselle osapuolelle tai omalle asiakkaalleen tai millekään muullekaan taholle. Äänneloikka Oy:llä on oikeus rajoittaa tai estää tällaisen ammattilaislisenssin käyttö mikäli lisenssin ostaja rikkoo lisenssin käyttöoikeutta tai näitä käyttöehtoja. Äänneloikka Oy ei palauta lisenssimaksua mikäli ammattilaislisenssin ostaja tai hänen työntekijänsä tai edustajansa rikkoo näitä Käyttöehtoja tai lisenssiehtoja.

  Käyttöoikeuden päättymisen seuraus

  Näihin käyttöehtoihin perustuvat omistus- ja tekijänoikeudet, oikeus vahingonkorvaukseen sekä vastuunrajoitukset jäävät voimaan käyttöoikeuden päättymisen jälkeen.

  9. MAHDOLLISUUS VAIKUTTAA OMIIN TIETOIHIN

  Suoramarkkinointikielto

  Käyttäjällä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme tai kieltämällä markkinoinnin omissa asiakastiedoissaan.

  Tietojen tarkastaminen

  Käyttäjällä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Käyttäjän pyynnöstä oikaisemme, poistamme tai täydennämme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Käyttäjä voi päivittää ja/tai tarkastaa henkilötietonsa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

  10. ERIMIELISYYDET

  Mahdolliset erimielisyydet Äänneloikka Oy:n ja Asiakkaan välillä pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli osapuolet eivät pääse sovintoon, riita ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Asiakas voi nostaa kanteen myös sen kotipaikkansa alioikeudessa.

  11. Äänneloikka Oy:n YHTEYSTIEDOT

  Äänneloikka Oy:n yhteystiedot julkaistaan ÄÄNNE-KOULUN kotisivuilla. Äänneloikka Oy ilmoittaa yhteystietojensa muutoksista kotisivuillaan tai muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla. Muutoksista pyritään ilmoittamaan hyvissä ajoin etukäteen.

  12. MUUTA

  Käyttöoikeuden siirto

  Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää Palvelun käyttöoikeutta kolmannelle ilman Äänneloikka Oy:n etukäteistä kirjallista suostumusta. Äänneloikka Oy:llä on oikeus siirtää Palvelu ja sen ylläpitäminen sekä siihen liittyvät asiakkuudet kolmannelle ilmoittamalla siitä Asiakkaalle. Äänneloikka Oy:n ei kuitenkaan tarvitse erikseen ilmoittaa Äänneloikka Oy:n kanssa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle tapahtuvasta siirrosta.

  Ehtojen voimassaolo

  Nämä ehdot tulevat voimaan 1.1.2015 ja ovat voimassa toistaiseksi. Ehtoja sovelletaan kaikkiin Palvelun asiakkuuksiin.

  Kuluttajansuoja- muu lainsäädäntö

  Näillä Käyttöehdoilla ei rajoiteta Asiakkaalle kuluttajansuojalainsäädännöstä tai muusta lainsäädännöstä seuraavia oikeuksia.

  Asiakkaan vakuutus

  Asiakas vakuuttaa että on tutustunut Käyttöehtoihin ja muihin mahdollisiin Palvelua koskeviin erityisehtoihin ja sitoutuu kaikilta osin noudattamaan Palvelujen käytössä mainittuja ehtoja.

  Asiakas vakuuttaa että on ilmoittanut mahdollisesti antamansa tiedot oikeina ja ajantasaisina.

Miten voimme auttaa?